Kişisel Veri Gizliliği Politikası
    NEXTSTAR ELEKTRONİK MARKET İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
    KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

    Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız, Ziyaretçilerimiz, Çalışan Adaylarımız ve Personelimiz; Next&NextStar Grup Şirketleri (Grup şirketleri kapsamında olan YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. , NEXT ELEKTRONIK SAN. TİC. A.Ş., NEXTSTAR ELEKTRONIK MARKET İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş., bundan sonra "Next" ve/ya da “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
    İşbu Politika ile, Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.
    Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.
    Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
    Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
    KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR
    Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. NEXT tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

            Kimlik Verisi : NEXT’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
            İletişim Verisi : Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, posta adresi, e-posta, fax numarası, Ip adresi, )
            Özel Nitelikli Kişisel Veriler: KBu veri kategorisi, (i) personelden özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verileri (ii) kişilere ait parmak izi, yüz taraması gibi biyometrik verileri (iii) kişilere ait ceza mahkumiyetlerine ilişkin adli sicil kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
            Görsel Veri : Personelin işe girişlerinde alınan fotoğraf veya NEXT fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntüyü ifade eder. )
            İşitsel Veri : Kişilerin çağrı merkezi aramalarında veya NEXT fiziki ortamlarında güvenlik kamerası ile kayıt altına alınan seslerine ilişkin verilerdir.
            Özlük Verileri : Personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal veri bilgilerin yer aldığı veri türüdür.)
            Satın Alınan Ürün Bilgisi : Kişilerin satın almış olduğu ürünlere ve hizmetlere ilişkin teknik servis veya montaj hizmetinin yerine getirilmesinin yanı sıra üretici ve garanti sorumluluğu kapsamında NEXT veri tabanlarına işlenen verilerdir.
            Sözleşme Verisi :NEXT’nın hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi şirket bilgisi gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.
            Konum Verisi : NEXT’nın iç denetim amacı ile işlemiş olduğu çalışanlarına ait konum verilerinin tamamını ifade etmektedir.
            Performans Verisi : İç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile şirket içinde personel için, şirket dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile işlenen verilerin tümüdür.

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ
    AÇIKLAMA
1     Müşteri     Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.
2     Potansiyel Müşteri     Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir
3     Çalışan     Şirkette iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade eder.
4     Ziyaretçi     Şirket, mağaza, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.
5     Çalışan Adayı     Şirket ’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.
6     Üçüncü Kişiler     Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile Şirket çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.
7     İş ortakları/Tedarikçiler ve bunların çalışanları     Şirket’in, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, Şirket’in talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanları

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
    Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Müşteriler İçin;

    Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
    Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
    Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
    Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
    Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
    Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmeki
    Web üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi
    Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi,
    Talep / Şikayetlerin Takibi,
    Üretici sorumluluğu kapsamında garanti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

Çalışanlar İçin;

    Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
    Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
    İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanmasıi
    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    İş Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
    Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
    Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek, Resmi kurumlar nezdinde teşviklerden yararlanmak, Resmi Kurumları denetimleri kapsamında ilgili makamlara bildirimde bulunmak
    İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle özlük faaliyetinin yürütülmesi
    Çalışan denetimini sağlamak ve işverenin yönetim hakkı kapsamında gerekli veri işleme faaliyetinde bulunulması

Çalışan Adayları İçin;

    Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
    Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
    İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi
    Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
    İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Tedarikçi/İş Ortakları İçin;

Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize va çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir

    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesii
    Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi
    Şirket İç Operasyonlarının yürütülmesi
    Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması
    İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

Ziyaretçiler İçin;

Şirketimizi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ve ziyaretçi kayıt defterleri ile kimlik ve görsel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
    Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Teminii
    İnternet erişimi sağlanması ve erişim güvenliğinin temini

Potansiyel Müşteriler İçin;

Web sitemizi ziyaretleriniz, Sosyal Medya Hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, çağrı merkezimize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz ve fuar alanlarındaki standlarımızda ki formlar vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; talep ve şikayetlerinizin yönetimi için kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmekte; şirketimizin ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak ve açık rızanıza istinaden işlenmektedir

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
    Kişisel verileriniz; web sitelerimizden yaptığınız alışverişler, iş ortaklarımız olan teknik servisler, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi ziyaretleri, işe alım süreçleri, işyerlerimizi ziyaretleriniz gibi her türlü fiziksel ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmakta olup, kişisel verinin niteliğine ve işlenme amacına bağlı olarak Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine (aşağıda açıklanmıştır), böyle bir sebep bulunmaması halinde ise açık rızanıza istinaden toplanacaktır. Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
        NEXT’nın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
        NEXT’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
        Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
        NEXT’nın mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenisinin zorunlu olması,
        Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, NEXT’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
    NEXT kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:
        Satın almak istediğiniz, teknik servis veya montaj hizmeti talebinde bulunduğunuz ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
        Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,
        Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
        Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
        Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere
        Çalışanlar bazında iletişim kurulması için, ürün ve hizmet satışı ilişkisinde bulunduğumuz iş ortaklarımıza

    HAKLARINIZ
    Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle NEXT’e başvurarak,
        Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
        Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
        Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
        Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
        Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
        KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
        Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
        Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

    KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASIZ
    Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır
    Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

    KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
    Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.
    NEXT, kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir.

    İLETİŞİM
    Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, ilgili talebinizi www.next.com.tr web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak veya ilgili mevzuatın aradığı başvuru koşullarını taşıyan bir başka yazılı belge ile kimliğinizi teyit etmeye yarayacak belgeler ile posta adresimize; ıslak imzalı olarak elden doğrudan şirket adresimize veya elektronik posta yoluyla veya kvkk@next.com.tr adresine iletebilirsiniz.

    NEXTSTAR ELEKTRONIK MARKET İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ( VERİ SORUMLUSU )
    ADRES: BATTALGAZİ MH. BASRA CD. NO:10-14 34935 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
    TELEFON: +90 216 592 98 00
    MERSİS: 9425963951815568
    WEB: www.next.com.tr
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.